2011, ഏപ്രിൽ 6, ബുധനാഴ്‌ച

ഭൂകമ്പം


                         .. ഭൂകമ്പം ..

വാഴക്കെങ്ങിനെ താങ്ങാന്‍ കഴിയും 

പൊന്നുകിടാങ്ങളെ മാറ്റുമ്പോള്‍ 

എണ്ണ കൊടുത്തു ചീകി ഒതുക്കിയ

തലമുടി മൊട്ടയടിക്കുമ്പോള്‍

മുടിക്കു കരയാന്‍ കണ്ണുണ്ടെങ്കില്‍

കണ്ണീര്‍ തോര്‍ന്നൊരു തിഥി യുണ്ടോ

നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹിതമത്ചെയ്യാം

ജഗ പരിപാലനു പാടില്ലേ

പ്രപഞ്ച മഖിലം തുലനം ചെയ്യാന്‍

പദ്ധതി പലതും കാണില്ലേ

മാരക സ്പോടനം എല്ലാം ചെയ്തു

നിന്റെ ബലത്തിന്നാവോളം

നിരവധി വര്ഷം തപസ്സു ചെയ്തിട്ടല്ലേ

നിന്റെ അഹങ്കാരം

ജനതതി യേതും പ്രദേശ മേതും

ജഗതീശന്‍ അത് കാണുന്നു

അവന്റെ ഉത്തരവല്ലോ സാരം

തകര്‍ന്നു തരിപ്പണ മാവുന്നു

തല്ക്കാല ക്ഷത മേറ്റാലും അവന്‍

ഹിതമാല്ലത്തത് ചെയ്യില്ല